วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
เวลา
เลขทะเบียนรถ
พนักงานขับรถ
สถานที่
ผู้จองรถ
 07.30   นข 6795 ลำปาง   นายนรินทร์ เขียวอินต๊ะ  โรงเรียนเมืองมายวิทยา และโรงเรียกิ่วลมวิทยา   นางสาวิตตรี ยุชมภู
 07.00   กท 2606 ลำปาง   นายวสันต์ ขัดชุมแสง  ห้องประชุมจามเทวี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน   นางสาวกนกวรรณ บุญสูง
 08.00   นข 4619 ลำปาง   นายพงษ์อมร ปันปวง  คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่   นางนิธิวดี วีเกต