วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
เวลา
เลขทะเบียนรถ
พนักงานขับรถ
สถานที่
ผู้จองรถ
 09.00   นข 6795 ลำปาง   นายนรินทร์ เขียวอินต๊ะ  สนามบินจังหวัดลำปาง และส่งกลับที่จังหวัดเชียงใหม่   นางณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้
 09.00   นข 4619 ลำปาง   นายพงษ์อมร ปันปวง  ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง   นางสาวกนกวรรณ บุญสูง
 09.00   นข 1987 ลำปาง   นายอาดูล นาระกิจ  อบจ.ลำปาง   นางนิธิวดี วีเกต