วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
เวลา
เลขทะเบียนรถ
พนักงานขับรถ
สถานที่
ผู้จองรถ
 07.00   นข 6795 ลำปาง    นายนรินทร์ เขียวอินต๊ะ  โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา และ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   นางสาวฐารดี วงศ์ษา
 08.30   กท 2606 ลำปาง   นายวสันต์ ขัดชุมแสง  โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม   นางสาวสุธินี หล้าทา