วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
เวลา
เลขทะเบียนรถ
พนักงานขับรถ
สถานที่
ผู้จองรถ
 08.00   กท 2606 ลำปาง   นายวสันต์ ขัดชุมแสง  ห้องประชุม POC ชั้น3 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน   นางสาวอริญา วงศ์ชัย
 08.30   นข 4619 ลำปาง   นายพงษ์อมร ปันปวง  โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม   นางสาวสุธินี หล้าทา