วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - การประชุมเตรียมความพร้อมจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565  5  นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์
ห้องประชุมกู่คำ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  9  นางศศิธร บุญชุม