วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - ประเมินรองผอ.รร.  10  นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   -  - ประชุมหารือประธานสหวิทยาเขต และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่ง คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่  20  นางนงคราญ หล้าสมบูรณ์