วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  40  นายฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา  20  นายเชาว์ เชื้อบุญยืน