วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการกำหนดสเปค โต๊ะเก้าอี้นักเรียน 66  10  นางศศิธร บุญชุม