วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - ประเมิน 38ค(2) 5 ตำแหน่ง  10  นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - จัดห้องประชุมเพื่อสืบชะตา สพม.ลปลพ  70  นางสาวนลินา เลาสูง