วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ Video Conferene  6  นางสาวิตตรี ยุชมภู
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-12.00   - การประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงมาตรการและมอบนโยบายในการป้องกันและแก้ปัญหาในการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา  10  นายลัญจกร ผลวัฒนะ