วันที่ 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 13.00-16.30   - การประเมิน รองผอ.รร.  15  นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์