วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-12.00   - ติดตั้งอุปกรณ์ access point  -  นายปุณยากร เหล่าวัฒนพงศ์
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - ประชุมกลุ่มนิเทศ  13  นางสาวพิชญา คำปัน
ห้องประชุมกู่คำ 13.00-16.30   - ประชุมกลุ่มนิเทศ  13  นางสาวิตตรี ยุชมภู