วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - ประชุมพุธเช้า  20  นางสาวนลินา เลาสูง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - การประเมินรอง ผอ.สถานศึกษา  10-12  นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์
ห้องประชุมกู่คำ 13.00-16.30   - ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  20  นายเชาว์ เชื้อบุญยืน