วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - ประชุมพุธเช้า  20  นางสาวนลินา เลาสูง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - การประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงมาตรการและมอบนโยบายในการป้องกันและแก้ปัะญหาในการเล่นพนันฟุตบอล  10  นางสาวสุธินี หล้าทา