วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - ประเมิน รองผอ.รร 2565 ครั้งที่ 1  20  นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - ประชุมออนไลน์ (ศน.ใหญ่)  3  นายปุณยากร เหล่าวัฒนพงศ์