วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  7  นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์