วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - ประชุม School health hero  20  นางสาวสุธินี หล้าทา
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - คิดค่าคะแนนย้ายผู้บริหาร  20  นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์