วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-12.00   - - ประชุมเพื่อวางแผนการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการตามนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพภาคเหนือ  50  นางนิธิวดี วีเกต
ห้องประชุมกู่คำ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2565)  18  นางภิญญาพัชญ์ พรหมอินทร์
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - คิดคะแนนย้ายผู้บริหาร 2565  20  นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์
ห้องประชุมปันเจิง 13.00-16.30   - ประชุมเพื่อวางแผนการจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการตามนโยบายสู่การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพภาคเหนือ  50  นางนิธิวดี วีเกต
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - ต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่  25  นางสาวิตตรี ยุชมภู