วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก IQA AWARD 2564  20  นางสาวภัทรมาศ ปินใจ
ห้องประชุมทันใจ 13.00-16.30   - - ประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก IQA AWARD 2564  15  นางสาวิตตรี ยุชมภู
ห้องประชุมกู่คำ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการเตรียมงาน รมว.ตรีนุช ตรวจเยี่ยมพี้นที่โรงเรียนคุณภาพ จ.ลำปาง  20  นายมนตรี นันไชย