วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  15  นายเชาว์ เชื้อบุญยืน
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - การอบรมตามโครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย  10  นางสาวิตตรี ยุชมภู