วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - ประชุมสรุปภาคสงฆ์ที่ 6 (ต่อ)  20  นางสาวภัทรมาศ ปินใจ
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างชุดกิจกรรมป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงในการถูกล่วงละเมิดทางเพศ  20  นางสาววศินี วนรัตน์