วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - ร่วมจัดงานวันสถาปณา สพฐ.  50  นางสาวนราภรณ์ นันทสุวรรณ
ห้องประชุมทันใจ 08.30-12.00   - การประชุมติดตามผลการดำเนิงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  10  นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์
ห้องประชุมทันใจ 13.00-16.30   - ประชุมออนไลน์ CODING  2  นางสาวิตตรี ยุชมภู