วันที่ 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - การกลั่นกรองผลงานเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับภาค  20  นางสาวสุธินี หล้าทา
ห้องประชุมกู่คำ 13.00-16.30   -  - ประชุมคณะกรรมการพัฒนายกระดับ และกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  14  นางสาวจรวยพร สารเร็ว