วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - - ประชุมปฏิบัติการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) สู่สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  81  นางสาวิตตรี ยุชมภู
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   -  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2565 ระดับภาคเหนือ  25  นางวิรัทญา ศิริวัง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   -  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2565 ระดับภาคเหนือ  25  นางวิรัทญา ศิริวัง