วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลการคัดกรองโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร)  15  นายเชาว์ เชื้อบุญยืน