วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง -   - ประชุมเชิงปฏิบัติการ “รายงานการขับเคลื่อนนโยบายของสพฐ. และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  35  นางณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้