วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-12.00   - ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการ ติดตาม การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตามบริบทของ จังหวัดลำปาง  15  นายเชาว์ เชื้อบุญยืน