วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 13.00-16.30   - --ประชุมคณะกรรมการพัฒนายกระดับ และกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  14  นางสาวจรวยพร สารเร็ว
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - การคัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  40  นางสาวสุธินี หล้าทา
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - การคัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  10  นางสาวสุธินี หล้าทา
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - การกำกับ ติดตาม การยกระดับคุณภาพการศึกษาและกาเรรียนรู้ตามบริบทของจังหวัด  25  นายเชาว์ เชื้อบุญยืน