วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 13.00-16.30   -  - ประชุมคณะกรรมการพัฒนายกระดับ และกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  14  นางสาวจรวยพร สารเร็ว
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - คัดเลือกนักวิชาการศึกษา  5  นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์
ห้องประชุมทันใจ 08.30-12.00   - ประชุม IS  5  นางสาวิตตรี ยุชมภู