วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - เตรียมความพร้อมการประชุมโรงเรียนวิถีพุทธ ภาคสงฆ์ 6  20  นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร