วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - สัมมนาทางวิชาการ ZOOM การจัดซื้อจัดจ้าง  3  นางศศิธร บุญชุม
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 3/2565)  27  นางดาววรรณ สินธุบุญ
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)  15  นายลัญจกร ผลวัฒนะ