วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  30  นางสาวฐารดี วงศ์ษา
ห้องประชุมกู่คำ 13.00-16.30   - การประชุมเตรียมการพัฒนาระบบ MOE Safety Center และการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (OBEC Content Center) ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2565  20  นางนิธิวดี วีเกต