วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขออนุญาติใช้ห้องประชุมฯ  30  นางสาวนราภรณ์ นันทสุวรรณ