วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-12.00   - ประชุมกลุ่มศึกษานิเทศฯ  12  นางสาวิตตรี ยุชมภู
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  25  นางสาวฐารดี วงศ์ษา
ห้องประชุมทันใจ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพัฒนายกระดับและกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  25  นางสาวจรวยพร สารเร็ว