วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - ประชุมเตรียมสร้างความเข้าใจการส่งเสริมและพัฒนาครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และอบรมการจัดการเว็บไซต์รวมสื่อนวัตกรรมฯ  5  นายเดชกำพล เจดีย์ยอด
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-12.00   - การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม  27  นางอุดม ถาวร