วันที่   8   พฤศจิกายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณา กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  27  นางดาววรรณ สินธุบุญ
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - การทำ MOU ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของรอง ผอ.สพม.,ผู้บริหารสถานศึกษา ,ศึกษานิเทศก์  60  นางสาวระพีพันธ์ กันธิมา