วันที่   26   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - ประชุมรับนโยบาย ระหว่างผู้อำนวยการเขตพื้นที่ กับ กลุ่มนโยบายและแผน  7  นางดาววรรณ สินธุบุญ
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - วางแผนการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA  10  นางสาวระพีพันธ์ กันธิมา