วันที่   18   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่  10  นางสาวพิชญา คำปัน
ห้องประชุมกู่คำ 13.00-16.30   - ประชุม ว PA  20  นางสาวบุษยา ฟองสม