วันที่   14   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-12.00   - ประชุมกลุ่ม DLICT เพื่อเตรียมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน ตุลาคม 2564  10  นายมนตรี นันไชย
ห้องประชุมทันใจ 13.00-16.30   - ประชุมทางไกล เตรียมข้อมูลจัดตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  20  นายมนตรี นันไชย
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-12.00   - ประชุมกลุ่มนิเทศฯ  12  นางสาวิตตรี ยุชมภู