วันที่   19   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  70  นางสาวนลินา เลาสูง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบการประชุมทางไกล  20  นายมนตรี นันไชย