วันที่   13   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-12.00   - จองห้องประชุม เพื่อทำพิธี 13 ตุลาคม 2564 สพม.ลปลพ ร่วมกับ วัฒนธรรมลำปาง  15  นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์