วันที่   25   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - สรุปผลการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science)  10  
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - ประชุมวิเคราะห์สภาพของหน่วยงาน  25  นางนิธิวดี วีเกต