วันที่   2   พฤศจิกายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - การดำเนินงานติดตามและจัดเก็บข้อมูลผลการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science)  10  
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - ประชุมกลุ่มนโยบายและแผน  7  นางสาวกนกวรรณ บุญสูง