วันที่   20   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - เตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Data Science)  10  
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - วิเคราะห์และสรุปงานวิจัย  25  นางสาวิตตรี ยุชมภู