วันที่   6   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - ประชุมเตรียมจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง  12  นางสาวิตตรี ยุชมภู