วันที่   12   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - ประชุมพิจารณา PMQA 4.0  15  นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์