วันที่   21   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยาการข้อมูล (Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus - Data Science)  10  
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - ประชุม ว pa  20  นางสาวบุษยา ฟองสม