วันที่   4   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมปันเจิง 08.30-16.30   - รับ ผอ.เขตคนใหม่  100  นางสาวนลินา เลาสูง