วันที่   5   ตุลาคม   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - การสรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการยกระดับสถานศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และขับเคลื่อนโครงการอารยเกษตร ฯ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  15  นางสาวภัทรมาศ ปินใจ