วันที่   27   กันยายน   2564
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทันใจ 08.30-16.30   - โครงการยกระดับสถานศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และขับเคลื่อนโครงการอารยเกษตร ฯ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และขอดำเนินกิจกรรมตามโครงการ  15  นางสาวภัทรมาศ ปินใจ
ห้องประชุมกู่คำ 08.30-16.30   - ประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างเครื่องมือวิจัย  25  นางสาวพิชญา คำปัน